Blog

Kroz servis za zapošljavanje UMHCG do bržeg i lakšeg zaposlenja OSI

Poštovani čitaoci,

Kroz ovaj blog, upoznaćete se sa Servisom za zapošljavanje, aktivnosti koju realizuje Udruženje
mladih sa hendikepom Crne Gore. O ovoj temi razgovarali smo sa koordinatorkom pomenutog
servisa Aleksandrom Pavićević.

ZAPOSLIOSI: Kada je osnovan Servis za zapošljavanje i koji su ciljevi ove aktivnosti?

ALEKSANDRA: Servis za zapošljavanje je razvijen 2015. godine u okviru Programa za
zapošljavanje i razvijanje ljudskih resursa. Program je zasnovan u cilju stvaranja mogućnosti za
zapošljivost i povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom. Ciljevi ove aktivnosti su brojni
i to su informisanje osoba sa invaliditetom posebno nezaposlenih o mogućnostima i prilikama
koje se odnose na profesionalno usavršavanje, orjentaciju i obuku, sticanje posebnih znanja i
vještina kroz neformalno obrazovanje i edukaciju; podsticanje osoba sa invaliditetom za lični rad
i usavršavanje u karijeri; realizacija aktivnosti na povezivanju sa poslodavcima; ispitivanje i
obezbjeđivanje mogućnosti za obavljanje praktičnog rada i zaposlenja OSI u saradnji sa
poslodavcima; informisanje i savjetovanje OSI o njihovim pravima i mogućnostima iz oblasti
rada i zapošljavanja. Razlog pokretanja ove usluge je to što je jedan od najvećih uzroka velike
nezaposlenosti i niske zapošljivosti neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.
Opšte je poznato da poslodavci traže vještine koje se najčešće ne stiču u formalnom obrazovanju,
već u različitim školama, na kursevima, treninzima i obukama. Kada su u pitanju kompetencije
potrebne poslodavcima, OSI se nalaze u još nepovoljnijoj situaciji. One gotovo da nemaju
nikakve mogućnosti ili su te mogućnosti ograničene kada je u pitanju ovladavanje znanjima i
vještinama kao što su informatička pismenost, poslovna komunikacija, vještine upravljanja isl.
Napomenula bih i to da se ova znanje i vještine stiču na obukama koje se organizuju u
nepristupačnim prostorima i na nepristupačan način, odnosno uz nepristupačne metode i tehnike
učenja ili od strane predavača koji nemaju iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom. Iz
navedenih razloga, Udruženje je pokrenulo usluge Servisa za zapošljavanje kako bi pružilo
podršku osobama sa invaliditetom u tranziciji od obrazovanja ka zapošljavanju.

ZAPOSLIOSI: Kojim ciljnim grupama je namijenjen ovaj servis?

ALEKSANDRA: Ciljna grupa su prvenstveno nezaposleni koji traže posao ili kojima se posao
nudi, studenti, ali i zaposlene osobe sa invaliditetom koje se žele dodatno edukovati i osnažiti
svoje kapacitete ili žele promijeniti posao.

ZAPOSLIOSI: Koje usluge i aktivnosti su obuhvaćene servisom?

ALEKSANDRA: Udruženje je razvilo proceduru obrasca za zapošljavanje na kome se nalaze
informacije o kvalifikacijama OSI na osnovu kojeg je razvijena baza podataka o korisnicima
servisa za zapošljavanje. Ova baza se izrađuje u cilju unaprjeđenja komunikacije i saradnje
između korisnika, Udruženja i poslodavaca i adekvatnijeg praćenja ponude i tražnje,
kompetencija OSI i potrebnih obuka odnosno usavršavanja. Nakon što korisnik popuni obrazac
za zapošljavanje, Udruženje sistematizuje informacije i ispituje mogućnosti organizovanja
aktivnosti ili posredovanja u usavršavanju i zaposlenju. Takođe, nakon popunjavanja obrasca,
korisniku se šalju povratne informacije kako da se pripremi proces zapošljavanja ‚ili obuke i
treninga. Ono što bih naglasila jeste to da Udruženje ne garantuje zapošljavanje ili obuku,
odnosno njihovu automatsku dostupnost nakon obraćanja servisu, već prikupljamo informacije
kako bismo informisali korisnika o trenutnim mogućnostima i u slučaju ponude za zaposlenje
korisnika odgovarajućeg profila povezali sa poslodavcima. Takođe bih istakla da će Udruženje u
slučaju organizovanja obuka za koje vlada interesovanje korisnika, iste obavijestiti o
mogućnostima učešća. Na isti način, prikupljamo informacije od poslodavaca koji popunjavaju
svoje potrebe za zaposlenjem OSI, profilima poželjnih kandidata isl.

ZAPOSLIOSI: Kakva je procedura putem koje se zainteresovani korisnici mogu prijaviti za
korišćenje usluga servisa?

ALEKSANDRA: Studenti i osobe sa invaliditetom mogu pronaći poziv za usluge na sajtu
www.umhcg.com i na portalu disabilityinfo.me. Potrebno je da preuzmu obrazac koji će
popunjavati elektronski i poslati na mail adresu koja je naglašena u pozivu. U slučaju da ne
mogu pronaći poziv, mogu nas kontaktirati putem telefona 020/265/650 kao i na broj
069/385/982. Nakon što popune i pošalju obrazac, UMHCG dalje preuzima koordinaciju i
povratno ih informiše.

ZAPOSLIOSI: Kakvo je dosadašnje interesovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom u periodu
otkad ste pokrenuli aktivnost do sada?

ALEKSANDRA: U bazi podataka servisa za zapošljavanje koja se vodi od prošle godine,
trenutno imamo 89 korisnika sa invaliditetom. Korisnici su bili zainteresovani da saznaju više o
pravima iz oblasti zapošljavanja, istakli su koje kurseve i obuke bi voljeli da pohađaju, gdje bi
voljeli da odrade praksu kao i gdje bi voljeli da se zaposle. Od septembra 2019. do avgusta 2020.
Godine Udruženje je direktno povezalo 9 OSI sa drugim poslodavcima, dok je poslato 10
preporuka za zaposlenje pri čemu su 3 molbe odobrene, odnosno zaposlene su 3 osobe sa
invaliditetom na određeno vrijeme. Nedavno, tačnije u septembru ove godine su nam se obratila
2 poslodavca koji su zainteresovani da zaposle OSI, tako da se trenutno sprovodi proces selekcije
za predložene kandidate koje je Udruženje preporučilo. Što se tiče obuka i kurseva uspjeli smo
da za 11 korisnika obezbijedimo pohađanje različitih obuka ili kurseva. Međutim, UMHCG i za
one koji nisu popunili obrazac, ali se nalaze u našoj bazi, prikuplja i prosljeđuje informacije, a u
trenutku kada postoji konkretno njihovo interesovanje, obrazac im se prosljeđuje na
popunjavanje.

ZAPOSLIOSI: Šta je ono što sam servis nudi korisnicima a što bi još bilo važno pomenuti?

ALEKSANDRA: Ono što je važno istaći jeste to da će se UMHCG truditi da pruži podršku
osobama sa invaliditetom, odnosno da ih podstiče da se konstantno usavršavaju i razvijaju, jer,
kako kažu ulaganje u sebe je najveća investicija. Samim tim, postaju konkurentniji na tržištu
rada, ostvaruju puni potencijal, razvijaju svoje ciljeve i kreiraju svoju budućnost. Osim studenata
i visokoškolaca, pružamo podršku i srednjoškolcima u karijernoj orjentaciji, a kasnije im
omogućavamo i sticanje prakse u samom Udruženju. Na kraju, ovim putem pozivam studente, i
osobe sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore da koriste usluge servisa za zapošljavanje.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

logo umhcg.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala