Blog

Zaposlenje je ključ za postizanje društvene inkluzije, smanjivanje siromaštva i nejednakosti širom Unije

Kako bi informisala EU građane u cilju nediskriminisanja njihovih prava, Evropska Komisija je u maju 2019. lansirala kampanju #EU naspram Diskriminacija.

U cilju kampanje pripremljeno je i distribuirano više materijala koji su imali za cilj edukaciju građana EU o diskriminaciji osoba sa invaliditetom na polju zapošljavanja. Jedan pravac kampanje je stavljao akcenat na jednakost, drugi je bio fokusiran na razumne adaptacije. Evropska Komisija je organizovala set događaja između maja 2019. i februara 2020. u državama članicama gdje je najveći jaz u Evropi između osoba sa i bez invaliditeta po pitanju zapošljavanja. Aktivnosti su imale za cilj da podignu svijest među EU poslodavcima i
građanima, koji nisu svjesni mogućnosti koje nudi EU zakonodavstvo, u cilju borbe protiv diskriminacije na poslu.

Ovi događaji su kreirali dobru priliku za direktno sastajanje i diskutovanje sa poslodavcima o prednostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i o iskustvima koja se tiču obezbjeđivanja razumnih adaptacija, ili prilagođavanja/ opremanja radnog mjesta, kako nazivamo u Crnoj Gori.

Od 2000, zakonodavstvo o jednakom tretmanu na evropskom nivou, postavilo je minimalne nivoe zaštite za sve koji rade u EU, Direktivom o jednakom zapošljavanju (direktiva 2000/78/ec) koja zabranjuje diskriminaciju na radnom mjestu na osnovu godina, pola, invaliditeta, etničkog ili rasnog porijekla, religije ili vjerovanja, ili seksualne orjentacije.

Zakonodavstvo predlaže poslodavcima da ne diskriminišu na radnom mjestu, i garantuje zaposlenima da neće biti diskriminisani. EU garantuje da osobe koje rade u okviru EU imaju podjednaka prava pri zapošljavanju, uslovima rada, unaprijeđenju, pristupu stručnoj praksi,
penziji i otkazu.
Sve države članice EU već dugo prenose ovu direktivu u nacionalni zakon. Međutim, još uvijek ima mnogo osoba koje nijesu svjesne ovih prava i zaštite koju ta prava pružaju, a među njima ponajviše OSI. Problem je u implementaciji, odnosno sprovođenju. Izvještaj o implementaciji
direktive iz 2014, zaključio je da je „glavni izazov podići svijest o već postojećoj zaštiti i osigurati njenu bolju praktičnu implementaciju.“ Prema Specijalnom Eurobarometru o „Diskriminaciji u EU u 2015“, skoro polovina osoba ne bi znala svoja prava u slučaju diskriminacije“. Ankete su pokazale da takođe jedan u osam evropljana smatra sebe dijelom grupe koja je u riziku od diskriminacije jer pripada rasnoj ili etničkoj manjini, ima invaliditet, ili zbog pola, seksualne orjentacije, godina, religije i/ili vjerovanja. Diskriminacija, govor mržnje i ataci na manjine nažalost su i dalje realnost za mnoge osobe u EU.
Posebno, značajan jaz od 24,2% još uvijek postoji u situaciji zapošljavanja, među osobama sa i bez invaliditeta. To znači da osobe sa invaliditetom imaju mnogo manje šanse za zaposlenje od osoba bez invaliditeta. S obzirom na to da su bili tradicionalno isključeni sa tržišta rada, to je rezultiralo društvenom isključenošću, kao i većim rizikom od siromaštva. Sve u svemu, zaposlenje je ključ za postizanje društvene inkluzije, smanjivanje siromaštva i nejednakosti širom Unije.

Ovaj konstantan jaz postoji, bez obzira na EU i sve njene države članice i ratifikaciju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koja jasno zabranjuje diskriminaciju na osnovu invaliditeta na tržištu rada i poziva sve države da osiguraju razumne adaptacije na radnom mjestu.smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala