Blog

AKCENAT NA SPOSOBNOSTIMA OSI, A NE NA NEDOSTACIMA

Navikli ste da sa vama dijelimo primjere dobre prakse u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Najčešće su to iskustva osoba sa invaliditetom koje su radno angažovane, a manje onih koji iste zapošljavaju. Ovoga puta ćemo saznati kakva su iskustva zaposlenih u Centru za Građansko obrazovanje, kako su došli na ideju da zapošljavaju OSI, te kako su same OSI prihvaćene u radnom okruženju.
Naši sagovornici bili su projekt koordinator Željka Ćetković i Andrea Pavićević, koja je radno angažovana i nakon projekta.

ZAPOSLIOSI: Možete li nam reći nešto o samoj organizaciji, osnivanju, ciljevima, misiji?

ŽELJKA: Prvenstveno, hvala što ste me pozvali da razgovaramo na ovu temu za koju smatram da je jako važna, jer je mi u CGO prioritetno pozicioniramo.
Centar za građansko obrazovanje je jedna od najaktivnijih i najrazvijenijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, a osnovana je 2002. godine. Naša vizija je „Crna Gora kao demokratsko društvo odgovornih građana i građanki“, a misija CGO-a je da doprinese razvoju ljudskog društva, učešću građana i građanki u oblikovanju politika, donošenju odluka, kroz obrazovanje različitih aktera u oblasti demokratije, ljudskih prava, evropskih integracija.
U tom pravcu su postavljeni i brojni ciljevi. Neki od njih su unaprjeđenje stepena obrazovanja građana i građanki u oblasti demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija u Crnoj Gori; podsticanje građana i građanki za aktivno učešće u procesima donošenja odluka, izgradnje otvorenog društva zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama za sve.

ZAPOSLIOSI: Koliko u CGO ima zaposlenih, a koliko od tih zaposlenih su osobe sa invaliditetom?

ŽELJKA: U Centru za građansko obrazovanje je zaposleno 12 osoba, 3 stalna saradnika, dvoje pripravnika, 5 volontera i niz drugih saradnika po različitim osnovama. Trenutno je jedna osoba sa invaliditetom zaposlena po ugovoru na neodređeno vrijeme u CGO-u, a u okviru projekta koji je još uvijek u toku još tri osobe imaju ugovor na određeno vrijeme sa CGO-om. Projekat se završava za par mjeseci. Ovo je bio projekat u kome je CGO formalno poslodavac, a radna mjesta su bila kod drugih poslodavaca.

ZAPOSLIOSI: Kako ste došli na ideju da zapošljavate OSI; koliko dugo realizujete projekte koji imaju za cilj zapošljavanje istih?

ŽELJKA: Naš rad sa osobama sa invaliditetom je počeo u okviru programa ljudska prava, jednog od tri programa koji imamo. Realizovali smo niz projekata u okviru tog portfolija, prvenstveno u cilju informisanja, obrazovanja i zagovaranja za jednake mogućnosti za sve. Pored zapošljavanja osoba sa invaliditetom bavimo se projektima i programima koji podižu svijest građana i građanki o koristima i uključivanju OSI u društvu mimo oblasti zapošljavanja. Želim da naglasim da mi u CGO vršimo zapošljavanje na osnovu ličnih i profesionalnih kvalifikacija tog lica, koja se kroz praksu, stažiranje, volontiranje, ili na neki drugi način dokažu. To je bio slučaj i sa osobom sa invaliditetom koja je zaposlena kod nas. Obavljala je radni angažman putem jednog drugog programa, tako da invaliditet nije nešto što stvara prepreku prilikom zapošljavanja kod nas, jer smatramo da se principi afirmativne akcije moraju sprovoditi, kako bi se izjednačile osobe koje su diskriminisane sa onima čija se sva prava poštuju.
Mi smo nakon ovog iskustva koje smo imali i sami došli na ideju da se fokusiramo i na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako bi doprinijeli unaprjeđenju položaja OSI u Crnoj Gori i poboljšanju njihove inkluzije u društvu. Ta ideja je podstaknuta i rezultatima istraživanja javnog mnijenja o stavovima vezanim za diskriminaciju, u okviru kojeg smo mi identifikovali da građani primjećuju i navode visok stepen diskriminacije u oblasti zapošljavanja OSI, i u drugim oblastima koje utiču na njihov nesmetani samostalni život. Tu ustvari mislimo na nepristupačnost, stereotipe i predrasude na koje OSI nailaze prilikom rada i zapošljavanja. Što se tiče naših projekata, oni se sprovode godinama. Poslednje tri godine smo aplifikovali naše napore u tom pravcu sprovodeći projekte koji za direktan cilj imaju zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Samim projektima prethodi obučavanje, u cilju unaprjeđenja njihovih znanja, vještina, uopšte konkurentnosti na tržištu rada i u konačnici zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

ZAPOSLIOSI: Možete li nam nešto reći o projektu koji sada realizujete; koliko OSI je zaposleno posredstvom istog, da li planirate da zadržite nekog i nakon isteka samog projekta?

ŽELJKA: Projekat koji je u toku „Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom“, sprovodimo uz podršku Zavoda za zapošljavanje, koji se finansira posredstvom grant šema. Projekat ima za cilj doprinos u unaprjeđenju socijalne i ekonomske uključenosti osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu, kroz davanje doprinosa, poboljšanju kompetentnosti, radnu praksu, promociju koristi dobrih praksi prilikom zapošljavanja ovih lica unutar same grupe ali i prema potencijalnim poslodavcima i opštoj javnosti.
Prva faza ovog projekta je podrazumijevala selekciju 10 lica sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih koji imaju minimum srednjoškolsko obrazovanje, ali naravno, dolazili su u obzir i osobe sa visokim obrazovanjem, tačnije sa fakultetom. Zatim je uslijedila dvomjesečna obuka lica koja su izabrana posredstvom pomenute selekcije u oblasti razvoja informatičkih vještina, preduzetništva odnosno razvoja biznis planova sa posebnim akcentom na zapošljavanje odnosno preduzetništvo kao način samozapošljavanja, kao i vještine za pisanje i upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske Unije. Nakon dvomjesečnog obučavanja, uslijedilo je zapošljavanje svih 10 lica sa invaliditetom kod poslodavaca iz NVO i privatnog sektora, kao i iz reda državnih institucija. U tom radnom angažmanu poslodavac je bio CGO, a radno mjesto je bllo kod pomenutih institucija, organizacija i firmi. Mi sa ponosom ističemo radne uspjehe svih 10 polaznika projekta, od kojih neki do tog trenutka nisu čak ni imali dana radnog iskustva, a uspijevali su da savladaju i radne zadatke i da se uklope u radno okruženje. Nažalost, projektom nije bilo predviđeno zapošljavanje lica duže od 6 mjeseci jer kao što znate postoji rok u kome se projektne aktivnosti trebaju realizovati. Međutim, nas mnogo raduje to što je jedna od firmi, odnosno D.O.O. Arhimed, kod kojih radi Andrea Pavićević odlučila je da je radno angažuje i nakon realizacije projekta i da sa njom zaključi ugovor o radu.

ZAPOSLIOSI: Kakva su Vaša iskustva u radu i komunikaciji sa OSI kroz realizaciju dosadašnjih projekata; da li su ispunili Vaša očekivanja?

ŽELJKA: Mi imamo različitih iskustava. Neka od njih su nosila i određene izazove, odnosno savladavanje prepreka koje nismo očekivali. To se najviše odnosilo na uticaj roditelja punoljetnih osoba sa invaliditetom koje su željele da rade, ali su zbog rezervisanosti roditelja, ili nedostatka podrške od strane istih odustajali od prvobitnog dogovora o učešću u projektu. Jedan od izazova i za sam Zavod za zapošljavanje koji je vršio selekciju učesnika, bilo je animiranje i motivisanje osoba sa invaliditetom da se prijave za učešće u projektu kroz direktnu komunikaciju sa njima, a koje su se nama javljale na oglas. Tom prilikom smo uvidjeli da same OSI kalkulišu na neki način, da bi radije zadržali primanja koja dobijaju kao osobe sa invaliditetom po osnovu nezaposlenosti nego da se radno angažuju. Takođe, visina plate je u par navrata za neka lica bila demotivišuća. Međutim, želim da naglasim i dobre primjere. Kao što sam i rekla, pojedina lica su dolazila kod nas bez dana radnog iskustva, ali sa punom roditeljskom podrškom, sa velikom željom i snažnim motivima da rade na sticanju iskustva i usvajanju radnih navika. Vjerujem da su u potpunosti, po onome što sam primijetila iskoristili mogućnosti koje ovaj projekat nudi: obučavanje, usvajanje principa dobre poslovne komunikacije, umrežavanje sa poslodavcima, sticanje radnih navika, radnog iskustva i sl.

ZAPOSLIOSI: Andrea, prije nego što saznamo nešto više o Vašim poslovnim poduhvatima, želimo da nam kažete nešto o sebi?

ANDREA: Ja sam Andrea Pavićević, imam 26 godina. Živim u Podgorici, gdje sam završila Srednju ekonomsku školu Mirko Vešović.
Kao što je Željka rekla, tokom projekta sam prošla dvomjesečnu obuku nakon koje sam radno angažovana u D.O.O. Arhimed na period od 6 mjeseci. Dosada sam bila radno angažovana, doduše ne u sličnom sektoru.

ZAPOSLIOSI: Kako ste prihvaćeni od strane kolega?

ANDREA: Moram da istaknem da sam srdačno prihvaćena u firmi u kojoj radim. Nisam nailazila na diskriminaciju, niti na negativan stav. Od prvog dana sam dočekana sa velikim razumijevanjem kako od strane nadređenih, tako i od strane kolega. Niko me ne posmatra ništa drugačije, niti me zbog invaliditeta smatra manje vrijednom od njih samih. To dokazuje sama činjenica da su u firmi u kojoj radim zaposlene još dvije osobe sa invaliditetom, što je po meni za svako poštovanje i dobar primjer drugim poslodavcima.

ZAPOSLIOSI: Da li ste po prvi put radno angažovani posredstvom projekta i kakva su Vaša dosadašnja iskustva?

ANDREA: Po prvi put sam angažovana posredstvom ovakvih projekata. Istakla bih da sam veoma zadovoljna. Moja očekivanja su i više nego ispunjena, samim tim što sam i nakon ugovora o radu od 6 mjeseci nastavila da budem dio tima Arhimeda. Mnogo sam zahvalna na pruženoj prilici i podršci sa obije strane, i od strane CGO-a i od strane firme.

ZAPOSLIOSI: Koje radno mjesto pokrivate, da li ste zadovoljni uslovima u Arhimedu, tj. da li je bilo potrebno prilagođavanje radnog mjesta?

ANDREA: Trenutno pokrivam radno mjesto saradnika u arhiviranju medija, tačnije medijskih sadržaja. CGO je bio moj poslodavac ali je moje radno mjesto bilo u Arhimedu. Na početku radnog angažmana, prošla sam obuku u trajanju od mjesec dana kroz više sektora, kako bih stekla znanja o samom poslovanju firme. Veoma sam zadovoljna uslovima, i čast mi je što sam dio ovog tima. Posao je veoma dinamičan, radni dani su ispunjeni, a svaki sektor iziskuje nova znanja. Posebno mi je značilo to što sam u svakom momentu mogla da se oslonim na kolege kao i na nadređene, koji su uvijek bili spremni da pomognu, objasne sve što mi nije jasno i da izađu u susret za sve što je potrebno. Lako sam se prilagodila u radnom okruženju. Naravno, prvih mjesec dana mi je trebalo da se upoznam sa poslom koji je bio sadržajan i izazovan, kako za mene tako i za kolege i poslodavca, ali sve u svemu ja sam veoma zadovoljna.
Radno mjesto mi nije prilagođeno jer opis posla to nije iziskivao. Međutim, postigli smo dogovor o radnom vremenu. Zbog terapije koju pijem uveče nisam u mogućnosti da radni dan započinjem u 4 sata ujutru kao ostale kolege, pa su mi zbog toga nadređeni izašli u susret i prilagodili radno vrijeme. Imam zaista pozitivna iskustva od prvog dana, od razgovora za posao, odnosa mentora i nadređenih. Odmah su mi dali do znanja da moj invaliditet neće biti primaran u donošenju odluke da li će me nakon projekta zadržati ili ne.

ZAPOSLIOSI: Da li nam možete reći koje vještine i znanja ste stekli tokom realizacije projektnih obuka; koliko ih primjenjujete na Vašem radnom mjestu?

ANDREA: Tokom projekta sam prošla dvomjesečnu obuku koja se sastojala iz tri modula. Prva faza obuke odnosila se na informatičko opismenjavanje, nakon koje smo učili o start up biznisu, i na kraju o pisanju projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije. Svaki od modula je bio jako važan za mene. Sa nekim segmentima sam bila upoznata i prije obuke, ali ono što bih svakako istakla je činjenica da sam naučila mnogo toga. Moji radni zadaci svakodnevno iziskuju predznanje sa obuka koje smo prošli.

ZAPOSLIOSI: Željka, da li u budućnosti planirate da zaposlite još osoba sa invaliditetom?

ŽELJKA: Ukoliko se pruži mogućnost za to, apsolutno; ne samo da zaposlimo, obučimo, nego i da unaprijedimo sposobnosti, vještine i znanja, nego i da djelujemo na podizanju svijesti, znanja i informisanosti kod opšte javnosti o značaju zapošljavanja OSI, uključivanju u svakodnevni život na ravnopravnoj osnovi sa svim građanima i građankama, i generalno u poboljšavanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Mi se u CGO vodimo kombinacijom socijalnom modelu pristupa invaliditetu sa odlikama modela zasnovanog na ljudskim pravima, odnosno stavljamo akcenat na samu osobu sa invalidtetom, na njene sposobnosti, a ne na nedostatke uz apsolutno insistiranje na onom što su principi samostalnog življenja u mjeri u kojoj je to primjenjivo i moguće od osobe do osobe.

ZAPOSLIOSI: Željka, Andrea, kakav je po vašem mišljenju položaj OSI u Crnoj Gori, kada je zapošljavanje u pitanju?

ŽELJKA: Kako sam već navela, CGO je sprovodio istraživanja koja su se odnosila na tu temu. Pitali smo građane šta misle o tome. Istraživanja su pokazala da čak 82 % građana navodi da je položaj OSI gori u odnosu na položaj prosječnih građana i upravo se radna atmosfera percipira na oblast u kojoj osobe sa invaliditetom najteže ostvaruju svoja prava. Takođe, istraživanje je pokazalo da 65 % građana ima stav da je većina poslodavaca radije spremna da plati posebne doprinose, nego da zaposli OSI. Nas ohrabruje mišljenje većine građana, odnosno 94 % onih koji podržavaju mjere zapošljavanje za OSI, ali moram da naglasim da 3 petine smatraju da se ove mjere uglavnom ili uopšte ne sprovode. MI smo se suočavali sa problemima prilikom ukazivanja poslodavcima na benefite mogućnosti i dobre prakse, nailazili smo na dosta veliki otpor, otklon, opravdanja za koja se ne može tvrditi da su utemeljena. Jasno je da je zapošljavanje OSI i dalje na nezadovoljavajućem nivou i da se mora dodatno raditi na osvješćivanju i senzibilizaciji poslodavaca, ali i motivisanju osoba sa invaliditetom da aktivnije traže posao. Takođe, treba poraditi i na jačanju već postojećih mjera za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
ANDREA: Mislim da je položaj osoba sa invaliditetom u našoj državi veoma loš. Nažalost, živimo u vremenu kad se najmanje gledaju ljudske osobine. Velika većina ljudi osobama sa invaliditetom prilazi sa negativnim stavom, sa omalovažavanjem, osudama sa zatvorenošću u komunikaciji. Mislim da i dalje nisu svjesni da osobe sa invaliditetom imaju potrebe za druženjem, ljubavlju, pažnjom, poslom, razumijevanjem, na kraju krajeva za svim onim potrebama i pravima koje imaju osobe bez invaliditeta. To se reflektuje i na samo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Mali broj poslodavaca je otvoren za saradnju, iako znaju da postoje benefiti prilikom zapošljavanja OSI, ali isto tako smatram da i osobe sa invaliditetom trebaju da budu otvorenije i da same dokažu da mogu i žele da budu konkurentni na otvorenom tržištu rada.

ZAPOSLIOSI: Šta bi se po vašem mišljenju trebalo unaprijediti u ovoj oblasti; koji su ključni faktori za poboljšanje trenutnog stanja stvari?

ANDREA: Kao što sam već rekla u prethodnom odgovoru. Važno je da OSI budu otvorenije, da ostvare što bolju komunikaciju sa poslodavcima, da se ne stide svojih nedostataka, da predoče svoje kvalitete i svoje nedostatke, da ne smatraju sebe manje bitnim, da se socijalizuju, i da ponosno izađu u društvo sa ubjeđenjem da nesmetano mogu da obavljaju posao.
ŽELJKA: Želimo da svi poslodavci u Crnoj Gori čuju o ovoj temi, ali razumijem da to nije realno. Mjesta za unaprjeđenje ima, i smatram da treba nesmetano, nezavisno, učinkovito, ispravno omogućiti sprovođenje već postojećih podsticanjnih mjera za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U tom dijelu smatram da je jako bitno omogućiti transparentno trošenje budžetskih sredstava namijenjenih u te svrhe, a s druge strane treba poraditi i na osnaživanju samih OSI da se aktivnije uključe u traženju posla. Međutim, ono što smatram da predstavlja najveći izazov, i vjerujem da za to treba i više vremena jeste sama svijest poslodavaca. Smatram da bi u tom dijelu bilo jako korisno i proaktivno djelovanje državnih institucija, u smislu povećanja zapošljivosti OSI u svojim timovima, jer bi to bio podsticaj i za ostale poslodavce da sami to učine, i time unaprijede zapošljavanje OSI. Ono što je takođe od izuzetne važnosti je stvar tehničke prirode, a odnosi se kao i što znate na prilagođavanje javnih institucija za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom. Vjerujem da bi u tom dijelu i poslodavci imali podršku i pomoć od strane države u segmentu mjera profesionalne rehabilitacije u odnosu na prilagođavanje radnog mjesta.


ZAPOSLIOSI: Za kraj, koja je Vaša poruka poslodavcima koji su u nedoumici kada je zapošljavanje OSI u pitanju? Andrea, koja je Vaša poruka za OSI koje traže posao?

ANDREA: Kao što sam već rekla, predrasude su veoma zastupljene u društvu, stoga smatram da je potrebno sprovođenje što više ovakvih projekata kako bi u fokusu bile osobe sa invaliditetom. Potrebno je da se glas samih OSI više čuje, da se što više priča o njima i o njihovim pravima. Pored postojanja predrasuda, smatram da je malo prilagođenog radnog prostora, a u vezi sa tim i zatvorenost poslodavaca prema OSI. Mislim da same osobe sa invaliditetom trebaju biti transparentnije, svjesni činjenice da mogu dati svoj doprinos. Takođe, trebaju biti otvoreni u iskazivanju svojih mogućnosti i nedostataka.
ŽELJKA: Sa pozicije koordinatorke ovog projekta, moja poruka poslodavcima je i jasna i jednostavna: „Zaposlite osobe sa invaliditetom“. Za to postoji podrška, primjeri dobre prakse koje treba promovisati još više nego što se to čini, što Andrea i drugi zaposleni svojim primjerima čine. Zaposlite osobu sa invaliditetom, dobićete radnog i vrijednog radnika, finansijsku podršku za svaku mjesečnu zaradu isplaćenu osobi sa invaliditetom, kao poslodavac daćete svoj doprinos povećanju socijalne inkluzije OSI, smanjenju socijalne distance prema njima, i konačno, osnažićete svoje društveno odgovorno poslovanje, a to je nešto čemu svaki poslodavac treba da teži.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

cgo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala