Blog

Zapošljavanje osoba potpuno i djelimično oštećenog vida - ključ inkluzije

Situacija i iskustva u oblasti zapošljavanja u Crnoj Gori

Na konferenciji “Zapošljavanje osoba potpuno i djelimično oštećenog vida - ključ inkluzije” koja je održana u Beogradu, 21-22.oktobra 2021, u organizaciji Evropskog saveza slijepih, predstavnici Saveza slijepih Crne Gore predstavili su iskustva i trenutnu situaciju u oblasti zapošljavanja kroz predstavljanje zakonske regulative, benefita, situacije sa KOVID virusom, kao i kroz aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu.

Uvod:

Na nivou Evrope živi oko 80 miliona osoba s invaliditetom, a u Crnoj Gori oko 60.000, od čega je nezaposleno 11.059, od čega 6.812 žena s invaliditetom- 61,6%, po evidenciji Zavoda za zapošljavanje od 14.9.2021.
Poređenja radi na isti datum 2018.nalazilo se 7.505 OSI, od čega 3.922 ŽSI, 2019, 11.046 OSI, od čega 6.644 ŽSI, a 2020. 10.986 OSI, od čega 6.668 ŽSI. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi se 517 mladih s invaliditetom, od čega 241 mlada žena s invaliditetom. Kao što je evidentno, broj registrovanih nezaposlenih osoba s invaliditetom uvećavao se, što bi se moglo tumačiti kao veća ažurnost crnogorskih institucija sa jedne strane, i manja pasivnost samih OSI u traženju posla sa druge strane.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Crnoj Gori je oblast koja je obuhvaćena najkvalitetnijim zakonskim rješenjima u regionu, koji u mnogome utiču na stvaranje pristupačnog radnog okruženja. Zakonom se stvaraju uslovi za povećanje zaposlenosti osoba s invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. Nakon trinaest godina primjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI možemo konstatovati da su stvoreni dobri osnovi za efektivnu borbu protiv nezaposlenosti osoba s invaliditetom, ali isto tako prinuđeni smo da priznamo da nisu potrebne samo afirmativne mjere na zapošljavanju osoba s invaliditetom, već i bolja edukacija i poslodavaca i njihovo povezivanje sa osobama s invaliditetom na tržištu rada.

Kvotni sistem:

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članu 21, poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan je da zaposli najmanje 1 osobu s invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje 5% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ukoliko ne zapošljava osobe s invaliditetom, dužan je da plati poseban doprinos za nezapošljavanje OSI u visini od 20% prosječne bruto plate u Crnoj Gori za prethodnu godinu.
Stopa posebnog doprinosa za poslodavca koji ima od 10 do 20 zaposlenih iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja prethodi plaćanju doprinosa. Crnogorsko zakonodavstvo, tako nudi alternativu, ili da se zapošljavaju OSI, ili da se plaća poseban doprinos.
Matematičkim izračunavanjem poslodavcima je ekonomski isplativije da zapošljavaju OSI, nego da plaćaju doprinose. Naročito poslodavcima koji
imaju više od 50 zaposlenih.
Važno je naglasiti da u slučaju da poslodavac zaposli osobu s najmanje 80% invaliditeta, smatra se, u pogledu obaveze zapošljavanja, kao da je zaposlio 2 osobe s invaliditetom, što dovodi do umanjenja plaćanja obaveze za 2 OSI.

Finansijska analiza mogućnosti zapošljavanja:

Uz pažljivu analizu finansijskih efekata zapošljavanja osobe s invaliditetom ili plaćanja posebnog doprinosa, svaki poslodavac bi utvrdio da je isplativije zaposliti osobu s invaliditetom nego plaćati poseban doprinos. Osim toga, zapošljavanjem OSI poslodavac dobija jednog radnika više, a često bude i u dobiti u finansijskom smislu.
Ukoliko bi poslodavci koji imaju od 20 do 50 zaposlenih umjesto plaćanja posebnog doprinosa zaposlili osobu s invaliditetom imali bi minimalan trošak u zavisnosti od visine neto plate koju bi ta osoba dobijala, dok bi poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih i zaposlili OSI sa više od 80% invaliditeta imali manje finansijskih izdataka osim ukoliko bi toj osobi bila neto plata u iznosu od 600,00 € u kom slučaju bi imali beznačajno veći finansijski izdatak.

Benefiti iz Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom:

Pravo na subvenciju zarade poslodavac ostvaruje na osnovu podnošenja zahtjeva u visini od 75% isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli osobu sa najmanje 50% invaliditeta. Za poslodavca koji zaposli osobu s invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60%, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, na kraju 2020, 1141 poslodavac ostvarivao je pravo na subvenciju zarade za 2040 OSI (muškarci – 918; žene – 1122). Na određeno vrijeme zaposleno je 920 OSI, dok su 1120 OSI zaposleno na neodređeno vrijeme.
Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) osoba s invaliditetom ostvaruje poslodavac ako zaposli osobu s invaliditetom koja je obuhvaćena mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije. Troškovi asistenta jednaki su minimalnoj zaradi u Crnoj Gori. Na kraju 2020, 67 poslodavaca ostvarivalo je pravo na subvenciju – učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) za 97 zaposlenih OSI (muškarci – 57; žene – 40). Sedam OSI je zaposleno na određeno vrijeme, dok je 90 OSI zaposleno na neodređeno vrijeme.
Takođe, jedan od benefita kojim se podstiče zapošljavanje OSI jesu kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovaj benefit nije korišćen u prethodnom periodu, prema podacima Zavoda za zapošljavanje.
Poslodavac koji zaposli osobu s invaliditetom, koja je obuhvaćena mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije ostvaruje pravo na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje osoba s invaliditetom. U toku 2020, 32 poslodavca podnijela su Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI 40 zahtjeva za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada. Dva zahtjeva za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada su odbijena iz razloga što je u izvještajima izvođača profesionalne rehabilitacije navedeno da nije potrebno prilagođavanje radnog mjesta.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju je formiran, odnosno, propisan je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom i tim zakonom je definisano da se Fond osniva u okviru Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Zadatak Fonda je da sprovodi sve one aktivnosti koje se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a to su prije svega: postupci za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju, praćenje izvođenja profesinalne rehabilitacije na osnovu sprovedenih mjera profesionalne rehabilitacije. Fond sprovodi postupak ostvarivanja I realizacije prethodno navedenih benefita Zakona. U okviru Fondu postoji Savjet fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje koje je savjetodavno tijelo koje razmatra rad Fonda i sprovođenje politika u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Fond se finansira od sredstava koje Zavod za zapošljavanje dobija od Ministarstva finansija kroz godišnji budžet Crne Gore. U budžetu Crne Gore koji se odnosi na ZZZCG postoji posebna budžetska linija koja se naziva Fond za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanja osoba s invaliditetom gdje Ministarstvo finansija svake godine predlaže, a onda kroz Zakon o budžetu Skupština Crne Gore usvaja budžet i u budžetu se nalazi određeni iznos sredstava koji je namjenjen troškovima Fonda.
Ta sredstva koja dobija Fond su zapravo sredstva koja poslodavci koji ne zapošljavaju OSI uplaćuju u vidu posebnog doprinosa kao jedna vrsta
“penala” ili “kazne” zbog neispunjavanja kvote koju propisuje Zakon, a što opet obavezuje Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom. Nažalost, poslednjih 12 godina otkad je ovaj Zakon usvojen, svake godine su poslodavci uplaćivali nekoliko miliona više u budžet nego što je Ministarstvo finansija kroz budžet dodjeljivalo Fondu. Prethodne dvije godine taj iznos je bio 6 miliona eura na godišnjem nivou.
Već više godina Organizacije osoba s invaliditetom zagovaraju da se Fond izdvoji iz Zavoda za zapošljavanje i da se formira kao posebno pravno lice.
Time bi se dao doprinos većoj samostalnosti i većoj funkcionalnosti Fonda, međutim, vrlo važno je da u okviru Fonda bude zaposlena OSI, kao i osoba sa kvalitetnim stručnim kvalifikacijama.

Grant šeme:

Fond provodi postupak finansiranja tzv. grant šema. Grant šeme su zapravo projekti koje realizuju različiti subjekti, NVO, DOO, i drugi, u Crnoj Gori koji imaju za cilj povećanje zaposlenosti osoba s invaliditetom. Radi se o različitim projektima, biznis idejama koje se finansiraju određenim iznosom sredstava, a cilj je da se u toku projekata, a naročito nakon realizacije istih, poveća broj zaposlenih OSI. Poslednjih nekoliko godina se otprilike od 2 do 3 miliona odvojilo za finansiranje grant šema.

Zaposliosi.me:

U cilju poboljšanja uslova zapošljavanja osoba s invaliditetom, Savez slijepih Crne Gore je prije tri godine kreirao portal zaposliosi.me- http://www.zaposliosi.me/index.php, na kojem se mogu naći sve informacije u vezi sa zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Portal ima za cilj da poveže i omogući efikasnu komunikaciju između poslodavaca i nezaposlenih osoba s invaliditetom. Portal „zaposliosi.me“ nastao je nakon uspješne realizacije aktivnosti projekta Saveza slijepih, finansiranog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, upravo kroz pomenute grant šeme.
Portal je posve inovativan, raznovrstan, ima bogat sadržaj usmjeren na podsticanje zapošljavanja OSI i veoma je kreativan prostor na internetu.
Specifičnost portala je i smisao domena, zaposliOSI.me. Osim prilike da se nezaposlene OSI upoznaju sa svojim pravima iz oblasti zapošljavanja, portal je mjesto efikasnog i profesionalnog povezivanja poslodavaca i nezaposlenih OSI, uz mogućnost uvida u veliki broj relevantnih i važećih pravnih propisa i drugih dokumenata, kao i različite vrste obrazaca – formulara koji se odnose na podsticajne mjere i benefite prilikom zapošljavanja OSI.
Kao jedinstven prostor na internetu, koji na jednom mjestu obrađuje sve aspekte zapošljavanja osoba s invaliditetom, na njemu se poslodavci mogu upoznati sa biografijama nezaposlenih OSI, ali i pogledati njihove kratke video-prezentacije, odnosno samopredstavljanja i isticanja nekih bitnih vještina, stručnih kvalifikacija i drugih sposobnosti OSI. Takođe, za poslodavce su postavljene sve stimulativne i druge mjere i benefiti, uz
objašnjenje, potrebnu dokumentaciju, korake ka ostvarivanju.
Dobar legislativni okvir, postojanje brojnih benefita i podsticajnih mjera za zapošljavanje OSI, stoji nasuprot još uvijek čvrstim predrasudama i
stereotipima, koje putem bloga i interesantnih priča, potkrijepljenih različitim iskustvima OSI iz sfere zapošljavanja, želimo smanjiti i svesti na razumnu mjeru i svakako da ohrabrimo poslodavce da zapošljavaju OSI u većem broju. Na blogu se postavljaju afirmativna iskustva kako pojedinaca, samih OSI, tako i poslodavaca. Time se ohrabruju skeptični poslodavci i manje sigurne OSI da aktivnije počnu razmišljati o značaju i jednostavnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Portal prate i mobilne aplikacije izrađene i za IOS i android platformu.

KOVID 19:

Širenje novog korona virusa COVID 19 dovelo je do preduzimanja različitih mjera predostrožnosti koje su uticale na oblast rada svih zaposlenih, pa i zaposlenih OSI. Mjere za suzbijanje COVID 19 dovele su i do obavljanja njihovih radnih zadataka od kuće, obustavljanja rada kod mnogih poslodavaca osoba s invaliditetom. Po Zakonu o radu prava i obaveze zaposlenih s invaliditetom se ne razlikuju od prava i obaveza zaposlenih bez invaliditeta. Ovo znači da poslodavci ne mogu preduzimati mjere prema zaposlenima s invaliditetom koje bi ih dovele u neravnopravniji položaj u odnosu na zaposlene bez invaliditeta. Savez slijepih Crne Gore je tokom trajanja pandemije, apelovao na poslodavce da pogledaju, upoznaju se sa benefitima zapošljavanja OSI, kao i da se uslovi rada od kuće ne razlikuju, i da omoguće OSI da obavljaju svoj posao ravnopravno kao i drugi zaposleni.
Mjere za suzbijanje COVID19 uticale su i na rad mnogih poslodavaca, finansijske efekte, pa su neki poslodavci bili primorani da zatvore firme, uruče otkaze kako zaposlenima s i bez invaliditeta.

Preporuke:

1. U cilju povećanja zapošljivosti OSI, neophodno je podsticati poslodavce kroz razne aktivnosti. Mapiranje radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta na kojima mogu raditi osobe s invaliditetom, jedna je od preporuka. Prilikom raspisivanja oglasa, potrebno je naznačiti da se oglas raspisuje za slobodna radna mjesta predviđena za zaposlenje OSI, odnosno radno mjesto na koje se može zaposliti OSI, kako bi i savjetodavci Zavoda za zapošljavanje kontaktirali nezaposlene osobe s invaliditetom, koje se nalaze na evidenciji i ponudili im mogućnost zaposlenja.
2. Podsticati mlade osobe s invaliditetom da što više rade kako na ličnom, formalnom obrazovanju, tako i na neformalnom obrazovanju omogućavanjem ravnopravog učešća na obukama koje su dostupne.
To je način da ovladaju i drugim vještinama, koje ih čine još konkurentnijima na tržištu rada.
3. Cilj Zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom nije samo povećanje zaposlenosti OSI nego i podrška zaposlenim osobama s invaliditetom da održe zaposlenje i napreduju u karijeri. Fond i sami sistem zapošljavanja u Crnoj Gori trebao bi da stavi akcenat na dodatnu edukaciju odnosno povećanju stručnih kopetencija zaposlenih OSI kako bi one održale zaposlenje i napredovale u karijeri.
4. Ohrabrivanje OSI da pokrenu sopstveni biznis uz obuke specijalizovane za sticanje znanja i vještina iz oblasti preduzetništva.
5. Opremiti, prilagoditi radno mjesto OSI u skladu sa razumnim adaptacijama, i potrebama rada na radnom mjestu.
6. Omogućiti veću samostalnost u radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
7. Kreirati efikasne mjere za motivisanje nezaposlenih OSI da traže posao, a ne da budu pasivni korisnici novčane naknade.
8. Promovisati zapošljavanje osoba s invaliditetom, organizovanjem kampanja i drugih oblika promocije koje će se zasnivati i na primjerima iz prakse.
9. Pospješiti saradnju između ključnih institucija i organizacija na polju zapošljavanja, u cilju lakšeg puta ka zaposlenju OSI.

Korisni linkovi: https://ss-cg.org/, http://zaposliosi.me/prodaja stanova
pik
smrtovnice avaz
blumen
horoskop
kalkulator online
knjige
cvijece
vicevi

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece vicevi

Prijatelji portala