Blog

Beogradska deklaracija

Na konferenciji “Zapošljavanje osoba potpuno i djelimično oštećenog vida - ključ inkluzije” koja je održana u Beogradu, 21-22.oktobra 2021, u
organizaciji Evropskog saveza slijepih, na kojoj su prisustvovali i predstavnici Saveza slijepih Crne Gore, usvojena je Beogradska deklaracija od strane zemalja članica, koja ima za cilj unapređenje stanja u oblasti zapošljavanja osoba potpuno i djelimično oštećenog vida.

U nastavku prenosimo tekst deklaracije u cjelini:

Više od 150 učesnika, okupljenih u Beogradu, Srbija, i onlajn, tokom dva dana ispitivalo je situaciju u vezi sa zapošljavanjem osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida u mnogim zemljama širom kontinenta.
Konferencija je održana u duhu nade: Najgori ishod globalne pandemije KOVID-19, nadamo se, je iza nas, a danas postoji mnogo više političkih i tehnoloških alata kako bi zaposlenje učinili stvarnošću, koju žive osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida.
Tokom konferencije iznijeta su sledeća zapažanja, a svi učesnici su usvojili rezoluciju:
- Zapošljavanje osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida predstavlja i pravo i jedan od najsnažnijih načina uključivanja u društvo, jer je posao koji ispunjava mnogo više od djelatnosti koja stvara prihod!
- Dok je političko okruženje, na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, pogodnije za ravnopravno učešće osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida u radnoj snazi ​​nego ikada ranije.
- Dok su se poslednjih godina otvarala nova polja zanimanja, posebno zahvaljujući novim tehnologijama.
- Dok novi oblici i vrste zapošljavanja, kao što je samozapošljavanje, nude nove mogućnosti, pored „tradicionalnih“ oblika zapošljavanja.
- Iako postoje mnoge inicijative, kako na individualnom tako i na institucionalnom nivou, za poboljšanje situacije zapošljavanja osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida.

Žalimo što je broj zaposlenih osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida ​​i dalje relativno nizak, u poređenju sa našim videćim vršnjacima.
Budući da je ovo opšti trend, priznajemo da je tačna statistička slika situacije zapošljavanja često nejasna ili nepotpuna, te stoga pozivamo vlade i statističke organe, na svim političkim nivoima, da prikupe pouzdane i uporedive podatke. Ovo je preduslov za donošenje ciljanih politika i drugih mjera podrške za dalje uključivanje osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida na tržište rada. Zvanični podaci ne samo da bi trebalo da daju sliku zaposlenosti naspram nezaposlenosti, već i da pomognu da se razumije situacija ​​radnika s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida u
radnom odnosu, u smislu njihovog nivoa plata i vrste ugovora. Važna karakteristika poboljšanih statističkih dokaza takođe mora biti analiza uticaja na situaciju zapošljavanja u smislu pola i višestrukih oblika invaliditeta.
Sa razočaranjem konstatujemo sveukupnu sporu implementaciju zakona i politika, što rezultira da namjeravane beneficije ne stižu do ​​radnika s
potpunim i djelimičnim oštećenjem vida, onih koji traže posao upravo ovdje i sada.
Pozivamo da se uloži više napora u borbi protiv predrasuda i stereotipa koji sprječavaju uključivanje osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida na tržište rada; ovo je često veća prepreka koju treba prevazići od zakonodavnih ili tehničkih prepreka. Da bi se ovo promijenilo, potrebno je
ojačati dugoročna ulaganja u podizanje svijesti među poslodavcima svih vrsta i veličina. Svi takvi napori i inicijative treba da naglase sposobnosti i vještine radnika s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida, u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom.
Štaviše, pozivamo i privatni sektor i javne aktere da obezbijede adaptacije koje mogu biti potrebne za osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida kako bi obavljali posao na ravnopravnoj osnovi sa svojim kolegama, bez dodatnih troškova za zaposlenog.

Zahtjevamo da se sve mjere za podsticanje zapošljavanja koncipiraju na holistički način; što znači da su obrazovanje, razvoj vještina i cjeloživotno učenje sastavni dio takvih mjera.
Sve inovacije u oblasti novih tehnologija treba da budu zasnovane na pristupu „dizajn za sve“ i da stoga budu od koristi osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida. U suprotnom, postoji rizik da nove tehnologije mogu čak produbiti isključenost sa tržišta rada. Ovakve nove tehnologije mogu se korisno upotpuniti posebnim uređajima i pomagalima koji su prilagođeni zahtjevima osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida.
- Sve šeme i mjere podrške koje uvode javne vlasti treba da budu zasnovane na dugoročnom pristupu, omogućavajući na taj način predvidljivost i za poslodavce, zaposlene i tražioce zaposlenja. Takva dugoročna vizija će takođe pomoći da se prevaziđe trenutna situacija u kojoj su šeme podrške često rasute po mnogim nivoima upravljanja ili agencija ili zavise od volje i vođstva samo nekoliko pojedinaca, umjesto da čine dio čvrstog sistema.
- Privatni sektor ima ključnu ulogu u intenziviranju napora za zapošljavanje više osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida.
Ova posvećenost se može graditi na veoma pozitivnim primjerima koji postoje, ali koje je potrebno umnožiti i ponoviti, kako bi se napravila stvarna razlika.
- Insistiramo na važnosti da osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida imaju posao po svom izboru, u skladu sa njihovim talentima,
težnjama, vještinama i kvalifikacijama. Ovo se mora udaljiti od tradicionalnog pristupa prema kojem je samo nekoliko profesija bilo „rezervisano“ za njih. Istovremeno, prepoznajemo da ova tranzicija radne stvarnosti za mnoge radnike s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida mora biti organizovana na nesmetan način, uvijek otvarajući nove mogućnosti i omogućavajući izbor.
Zaključak: Evropski savez slijepih i sve njegove članice su posvećene tome da zapošljavanje osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida postane stvarnost i omogućiće visok prioritet ovom cilju! Pritom ćemo se udružiti sa javnim i privatnim akterima kako bismo podijelili iskustva i podstakli promjene. Na dugom putu ka jednakim mogućnostima za osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida na tržištu rada, obavezujemo se da ćemo biti primjer i da će promjena konačno da se desi!

Kraj

O ESS

ESS je nevladina, neprofitna evropska organizacija osnovana 1984. Jedno je od šest regionalnih tijela Svjetskog saveza slijepih. Štiti i promoviše interese osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida u Evropi.
Trenutno djeluje u okviru mreže nacionalnih organizacija osoba oštećenog vida ​​u 41 evropskoj zemlji.

6 rue Gager Gabillot 75015 PARIZ (Francuska)
Kontakt: ebu@euroblind.org
www.euroblind.org
Twitter @euroblind

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala