Informacija

Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom

Pravo na ovu subvenciju poslodavac ostvaruje ako zaposli lice sa invaliditetom koje je obuhvaćeno mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije.

Uz zahtjev, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

- dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti
- dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona
- ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom
- dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje
- izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije o sprovedenim mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije
- dokaz o vremenu provedenom na radu asistenta (pomagača u radu) za prethodni mjesec.
Pravo na subvenciju finansiranja troškova asistenta pripada za vrijeme trajanja radnog odnosa lica sa invaliditetom.

Poslodavac, kojem je priznato pravo na ovu subvenciju podnosi dokaz o vremenu provedenom na radu asistenta (pomagača u radu), do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) obračunava se do visine minimalne zarade, u skladu sa propisima iz oblasti rada, zavisno od vremena provedenog na radu.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE OVE SUBVENCIJE SE NALAZI U PRILOGU OVOG PROPISA.

smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala