Blog

MJERA PO MJERA – PROFESIONALNA REHABILITACIJA OSI

U prethodnom razgovoru za naš blog, imali ste priliku da saznate nešto više o samom procesu profesionalne rehabilitacije iz ugla jedne od dvije organizacije koje sprovode programe profesionalne rehabilitacije u Crnoj Gori. U nastavku ćemo detaljnije obraditi i približiti vam mjere profesionalne rehabilitacije u razgovoru sa našom sagovornicom, g-đom Marijom Zorić.
Zaposliosi: Šta sve podrazumijeva, odnosno uključuje program profesionalne rehabilitacije?
Marija: Program profesionalne rehabilitacije OSI podrazumijeva organizovanje, sprovođenje programa mjera i aktivnosti u cilju osposobljavanja za odgovarajući posao, zapošljavanje, održavanje zaposlenja, napredovanje ili promjenu profesionalne karijere.
Zaposliosi: Već smo govorili o mjerama... Koliko je mjera koje se sprovode?
Marija: Program se sprovodi kroz četrnaest mjera. To su:
Mjera I – Savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja
Mjera II – Utvrđivanje preostale radne sposobnosti
Mjera III – Pomoć u prihvatanju vlastitog invaliditeta i upoznavanje sa mogućnostima uključivanja u osposobljavanje i rad
Mjera IV – Pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva
Mjera V – Razvijanje socijalnih vještina i spretnosti
Mjera VI- Pomoć prilikom traženja odgovarajućeg radnog mjesta
Mjera VII – Analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom
Mjera VIII – Izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lica sa invaliditetom
Mjera IX – Izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lica sa invaliditetom na tom radnom mjestu
Mjera X – Osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu
Mjera XI – Praćenje i pružanje pomoći prilikom osposobljavanja i obrazovanja
Mjera XII – Praćenje lica sa invaliditetom na radnom mjestu , nakon zaposlenja
Mjera XIII- Evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom.

Zaposliosi: Da li se razlikuju mjere profesionalne rehabilitacije za nezaposlene i zaposlene osi?
Marija: Mjere Profesionalne rehabilitacije koje prolaze kandidati se razlikuje za zaposlene i nezaposlene. Nezaposleni i zaposleni kandidati moraju proći mjere I i II , dok mjere III, IV, V, VI prolaze kandidati koji nisu zaposleni kako bi kroz dati set mjera savladali tehnike pisanja CV-a, molbe za posao, i pripreme za otvoreno tržište rada. Mjere koji prolaze zaposleni kandidati nakon mjera I i II su mjere VII, VIII I IX ukoliko poslodavac traži prilagođavanje radnog mjesta. Ukoliko se kandidati zaposli u toku trajanja mjere II, oni nakon date mjere prolaze u mjeru XII. Svaka od navedenih mjera podrazumijeva i individualni i grupni rad sa kandidatima.

Zaposliosi: Možete li nam reći kako se sprovode aktivnosti programa profesionalne rehabilitacije, i ko je uključen u program sprovođenja?
Aktivnosti programa Profesionalne rehabilitacije sprovode zajedno sa kandidatima savjetnik u rehabilitaciji koji je ujedno i koordinator cjelokupnog programa, zatim psiholog koji je uključen kroz mjere I, II i koji se dodatno angažuje ukoliko je to potrebno. Zatim, doktor specijalista medicine rada, koji je osim obaveznih mjera I i II uključen kroz mjere VII, VIII i IX, tehnolog rada i radni terapeut i andragog.
Kada su u pitanju tehnike koje se koriste u programu koriste se intervju za koje su teme i hipoteze unaprijed izabrane, dok pitanja nijesu unaprijed precizno definisana, zatim heteroanamneze koja predstavlja dobijanje informacija o pojedincu koji je uključen u proces profesionalne rehabilitacije iz različitih izvora ( institucija u kojoj je bio uključen, podaci o porodici...)

Više o mjerama:
Mjera I – Savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja.
Mjera je usmjerena na osnovnu orijentaciju pojedinca, prepoznavanje njegove životne situacije, potencijala, ciljeva... Pojedincu se omogućava da otvoreno govori o svojim ograničenjima, načinima suočavanja sa istim i daljim planovima. Mjera se izvodi u trajanju do osam sati individualnog ili grupnog rada.

Mjera II – Utvrđivanje preostale radne sposobnosti
Utvrđivanje preostale radne sposobnosti je mjera koja je usmjerena na cjelovitu ocjenu aktuelnog radnog i socijalnog funkcionisanja pojedinca, njegovih sposobnosti i potencijala. Cilj mjere je utvrđivanje preostale radne sposobnosti, znanja, postojećih radnih navika, profesionalnih ciljeva, radi uključivanja u proces rada. Mjera se izvodi u trajanju od 15 do 90 sati po pojedincu.

Mjera III – Pomoć u prihvatanju vlastitog invaliditeta i upoznavanje sa mogućnostima uključivanja u osposobljavanje i rad
Akcenat je na pozitivnom podsticanju suočavanja sa svakodnevnim problemima, kao izazovom za vlastiti lični i mentalni razvoj. Cilj mjere je podsticanje asertivnosti, samosvijesti, poboljšanju slike o sebi, jasnijoj viziji vlastite budućnosti, uključivanje u uže i šire okruženje, a u širem smislu i sprječavanje socio-patoloških pojava...
Mjera IV – Pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva
Cilj ove mjere je profesionalno informisanje, savjetovanje i motivisanje pojedinca za vlastitu aktivnost prilikom planiranja profesionalnog puta i njegove realizacije. Pri realizaciji ove mjere potrebna je prethodna socijalna i radna anamneza, poznavanje sposobnosti pojedinca, interesa, motivacije, ličnih karakteristika i drugih potencijala.

Mjera V – Razvijanje socijalnih vještina i spretnosti
Mjera podrazumijeva zaokružene tematske oblasti relevantnih socijalnih spretnosti ( komunikacijske spretnosti, ovladavanje konfliktima, zastupanje sebe, specifične spretnosti u radnom okruženju)

Mjera VI- Pomoć prilikom traženja odgovarajućeg radnog mjesta
Mjera podrazumijeva uspostavljanje kontakta sa poslodavcem, izbor opisa ciljnih radnih mjesta sa opisom potrebnih znanja, uspostavljanje kontakta između poslodavca i pružanje podrške tokom zaposlenja.

Set mjera III, IV i V ukupno se izvodi u trajanju od 60 sati, dok mjera VI traje 32 sata po pojedincu.

Mjera VII – Analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom
Mjera VIII – Izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lica sa invaliditetom
Mjera IX – Izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lica sa invaliditetom na tom radnom mjestu
Mjere se izvode u trajanju od 40 sati ukupno. Podrazumijevaju analizu radnog mjesta i prilagođavanje istog.Tokom analize utvrđuju se zahtjevi i opterećenja na radnom mjestu ( tehnički uslovi, tehnološki uslovi, organizacija procesa rada, ekološka opterećenja, opasnost od nesreće, fizička opterećenja...).Nakon toga se izrađuje plan prilagođavanja radnog mjesta . mjera obuhvata i okvirnu ocjenu visine troškova potrebnih za prilagođavanje radnog mjesta. Cilj mjere je veća radna efikasnost i bezbjednost u obavljanju poslova na radnom mjestu.
Mjera X – Osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu
Cilj mjere je da se pojedincu omogući i olakša uvođenje u rad. Vremenski okvir trajanja se razlikuje za lica sa ocjenom umjerena smetnja. Mjera se izvodi u trajanju do 6 mjeseci, a za teže i teške smetnje od godinu do dvije. Mjera se odvija kroz timski rad, i tokom trajanja mjere potreba je stalna evaluacija napredovanja i provjeravanja primjerenosti programa.

Mjera XI – Praćenje i pružanje pomoći prilikom osposobljavanja i obrazovanja
Cilj ove mjere je da se na vrijeme prepoznaju moguće teškoće, planiraju i izvode potrebne mjere za njihovo rješavanje i tako smanjuju mogućnosti za neuspjeh.

Mjera XII – Praćenje lica sa invaliditetom na radnom mjestu , nakon zaposlenja
Cilj ove mjere je da se pomogne pojedincu i njegovom radnom okruženju da bude uspješan u obavljanju radnih zadataka, da se uključi u radno okruženje i ostvari komunikaciju sa saradnicima na poslu, da zadrži posao, i da u njemu napreduje. Istovremeno se mjerom provjerava zadovoljstvo poslodavca i saradnika.

Mjera XIII- Evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom.
Evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom, uključujući samoocjenjivanje, omogućava jačanje aktivne uloge pojedinca, veći stepen motivisanosti i preuzimanje odgovornosti za lični razvoj, efikasnost i postavljanje realnih ciljeva.Ocjenjivanje uspješnosti procesa rehabilitacije je zadatak koji obavlja cijeli tim na osnovu upoređivanja toka programa , napredovanje pojedinca i dostignutih ciljeva- sa uspostavljenim planom rehabilitacije.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zopt logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala