Blog

Istraživanje u cilju sagledavanja položaja OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori - NVO sektor

Istraživanje o položaju OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori, realizovano je u okviru projekta „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“, koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu, Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj istraživanja je da se mapiraju glavni problemi sa kojima se kao društvo susrećemo i da omogućimo lakši put ka zaposlenju OSI.

Upitnik je izrađen na osnovu prethodnih iskustava i sprovedenih istraživanja na polju zapošljavanja OSI u Crnoj Gori.

Pitanja su i otvorenog i zatvorenog tipa, sa ciljem da se dobiju što relevantniji odgovori, koji će pomoći u kreiranju politike zapošljavanja OSI.

Istraživanje je trajalo tri mjeseca, u periodu od 15. aprila do 15. jula. Ankete su distribuirane i javnom i privrednom i NVO sektoru, sa akcentom na privredni sektor, do kojeg je najteže doći i razgovarati o politici i zapošljavanja OSI.

Ukupno anketa: 194, od čega javni sektor 70, privredni sektor 73, NVO sektor 51. U nastavku presjek rezultata NVO sektora.

NVO SEKTOR

Kada je u pitanju NVO sektor, predstavnici 51 NVO su odgovorili na pitanja ankete. Od toga 28 osoba sa rukovodeće pozicije, a 23 osobe sa izvršne pozicije. 43 organizacije imaju manje od 20 zaposlenih. U 21 NVO su zaposlene osobe sa invaliditetom, dok u 30 organizacija nema zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Kad govorimo o broju zaposlenih OSI, on se kreće od 1-5 OSI u čak 17 NVO, dok preko 5 OSI je zaposleno u svega 4 NVO.

Na pitanje da li biste zaposlili osobe sa invaliditetom, svih 51 je odgovorilo pozitivno. Kada je riječ o radnim mjestima, preovladava odgovor „u skladu sa kvalifikacijama“ u čak 27 slučajeva, administrator u 7 slučajeva, dok su naveli i poslove: edukatora, pravnika, pomoćnika, PR, istraživača, na svakom mjestu, rukovodeći kadar, a šestoro je dalo odgovor ne znam.

Samo jednom ispitaniku nijesu poznate odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI. Kada je riječ o poznavanju odredbi ovog Zakona, 37 je upoznato sa subvencijom zarade za zaposlene OSI i sa angažovanjem asistenta u radu, opremanje radnog mjesta poznato je za njih 38, dok za kreditne mogućnosti zna njih 30. Iako 21 NVO zapošljava OSI, njih 14 koriste pravo na subvenciju zarade zaposlenih OSI, a 11 koristi benefite, angažovanje asistenta u radu za zaposlenu OSI i opremanje radnog mjesta. Njih 9 odgovorilo je da su koristili benefit kreditne mogućnosti.

Na pitanje, da li ste upoznati sa zakonskom odredbom o plaćanju posebnog doprinosa u slučaju neispunjavanja kvotnog sistema prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, 37 je odgovorilo sa da, a 14 sa ne. Na pitanje da li NVO plaća posebne doprinose njih 17 nije željelo da odgovori, a sagledavajući broj zaposlenih OSI i obavezu plaćanja posebnog doprinosa, njih 6 prema saznanjima ispitanika ne uplaćuje posebne doprinose.

Da li ste upoznati gdje se usmjerava novac uplaćen kroz posebne doprinose u slučaju neispunjavanja kvotnog sistema prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI? Dvanaest odgovora je pozitivno, ali bez navođenja, samo 4 odgovora su bila potpuna da se radi o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, dva odgovora su se odnosila na budžet države, jedan na Ministarstvo finansija i jedan na zapošljavanje OSI. Čak 31 NVO je odgovorila sa ne, odnosno da ne zna gdje se i za šta usmjerava taj novac, a samim tim i na koji način se troši.
36 ispitanika smatra da OSI mogu izvršavati svoje radne zadatke dobro, kao i osobe bez invaliditeta, njih 12 da mogu, ali uz pomoć asistenta, a troje je dalo odgovor djelimično.

Ukoliko bi Vaš kolega bio osoba sa invaliditetom da li bi to po Vašem mišljenju uticalo na kvalitet i efikasnost poslovanja? Za njih 42 to ne bi uticalo uopšte, djelimično za njih 8, a veoma za jedno.
Da su OSI u neravnopravnom položaju u odnosu na druge građane preovladava kao odgovor, čak 35 ispitanika, na pitanje kakav je položaj OSI u oblasti zapošljavanja u Crnoj Gori. Da su OSI osnažene i spremne za proces rada, ali poslodavci sumnjaju u njihove sposobnosti misli njih 31. Da su poslodavci spremni da zaposle OSI, ali ne postoji baza podataka o OSI i njihovim profesionalnim kvalifikacijama njih 14, dok 2 smatra da su OSI ravnopravne sa ostalim građanima na polju zapošljavanja, a1 da su OSI nesigurne i nespremne da odgovore na buduće radne zadatke.

Shodno da je u ovom pitanju ostavljena mogućnost da se doda viđenje položaja OSI u oblasti zapošljavanje u Crnoj Gori, dobili smo sljedeće odgovore:
• Zavisi od motivacije pojedinca i poslodavca.
• Unaprijediti im položaj, jer ne znamo mnogo i ne damo im prostora za djelovanje
• Više raditi na bazi podataka, kako bi poslodavci iskoristili potencijale OSI.
• Položaj OSI u velikoj mjeri zavisi od njihovih sposobnosti i ukoliko rade na usavršavanju, mogu daleko da doguraju. I poslodavac treba da im prilagodi radno mjesto ili obezbijedi asistenta.
• OSI često ne žele da rade, ko zaista hoće da radi može da nađe zaposlenje, ali nisu dovoljno motivisani.

Savez slijepih Crne Gore
Ul. Njegoševa br .6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email: savezslijepihcg@gmail.com
www.ss-cg.org

Portal zaposliosi.me
Ul. Njegoševa br.6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email:zaposliosi@gmail.com
www.zaposliosi.me

Projekat „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“ podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava , kroz Javni konkurs za NVO u 2018 godini.
Sprovođenje istraživanja, i izrada ovog izvještaja isključiva je odgovornost Saveza slijepih Crne Gore i ni na koji način ne odražava stav donatora. smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala